Thông Báo

Thông báo: T?m ng?ng ch??ng trình C?M CHAY GIEO DUYÊN K? 5

Theo thông tin t? các ph??ng ti?n truy?n thông chính th?ng, tình hi?n d?ch b?nh di?n ra di?n ra h?t s?c ph?t t?p t?i t?nh nhà c?ng nh? các t?nh/thành lân c?n, và theo ?? xu?t c?a Ph?t t? Ng?c Hoa, (b?p tr??ng c?a nhóm nâu ?n) ?? ??m b?o an toàn s?c kh?e cho các thành viên trong nhóm, …

Read More »