Video

Phim ho?t hình S? TÍCH QUAN TH? ÂM

S? TÍCH QUAN TH? ÂM PH?N 1 https://media.chuahoangphap.com.vn/media/Video/Phim_Hoat_Hinh/Sutichquantheam/sutichquantheam1.mp4 S? TÍCH QUAN TH? ÂM PH?N 2 https://media.chuahoangphap.com.vn/media/Video/Phim_Hoat_Hinh/Sutichquantheam/sutichquantheam2.mp4 S? TÍCH QUAN TH? ÂM PH?N 3 https://media.chuahoangphap.com.vn/media/Video/Phim_Hoat_Hinh/Sutichquantheam/sutichquantheam3.mp4 S? TÍCH QUAN TH? ÂM PH?N 4 https://media.chuahoangphap.com.vn/media/Video/Phim_Hoat_Hinh/Sutichquantheam/sutichquantheam4.mp4    

Read More »

Phim ho?t hình Nh?t H?u Hòa Th??ng 101 t?p m?i nh?t 2023

NH?T H?U HÒA TH??NG T?P 1-3 https://media.chuahoangphap.com.vn/media/Video/Phim_Hoat_Hinh/Nhathuuhoathuong/Nhathuu1_3.mp4 NH?T H?U HÒA TH??NG T?P 4-6 https://media.chuahoangphap.com.vn/media/Video/Phim_Hoat_Hinh/Nhathuuhoathuong/Nhathuu4_6.mp4 NH?T H?U HÒA TH??NG T?P 7-9 https://media.chuahoangphap.com.vn/media/Video/Phim_Hoat_Hinh/Nhathuuhoathuong/Nhathuu7_9.mp4 NH?T H?U HÒA TH??NG T?P 10-12 https://media.chuahoangphap.com.vn/media/Video/Phim_Hoat_Hinh/Nhathuuhoathuong/Nhathuu10_12.mp4 NH?T H?U HÒA TH??NG T?P 13-15 https://media.chuahoangphap.com.vn/media/Video/Phim_Hoat_Hinh/Nhathuuhoathuong/Nhathuu13_15.mp4 NH?T H?U HÒA TH??NG T?P 16-18 https://media.chuahoangphap.com.vn/media/Video/Phim_Hoat_Hinh/Nhathuuhoathuong/Nhathuu16_18.mp4 NH?T H?U HÒA TH??NG T?P 19-21 https://media.chuahoangphap.com.vn/media/Video/Phim_Hoat_Hinh/Nhathuuhoathuong/Nhathuu19_21.mp4 NH?T H?U HÒA TH??NG T?P 22-24 https://media.chuahoangphap.com.vn/media/Video/Phim_Hoat_Hinh/Nhathuuhoathuong/Nhathuu22_24.mp4 NH?T H?U HÒA TH??NG …

Read More »

L? Chung th?t c? Tr??ng lão Thích Nguyên Thành

Sáng ngày 24-10-2022 (nh?m ngày 29-9-Nhân D?n), Môn ?? hi?u quy?n trang nghiêm t? ch?c l? Chung th?t c? Tr??ng lão Thích Nguyên Thành, nguyên tr? trì Chùa Quang Long (th? tr?n Phú Th?, huy?n Tây Hòa, t?nh Phú Yên). (Chân dung Tr??ng lão Thích Nguyên Thành 1941-2022) Quang lâm dâng h??ng t??ng ni?m và ch?ng minh bu?i l? có …

Read More »

L?U VIDEO: KHÓA L? NG? BÁCH DANH 4 GI? 30 SÁNG H?NG NGÀY

Sau l? vía k? ni?m B? tát Quán Th? Âm xu?t gia, sáng ngày 16-10-2022, ??i ??c Thích Nguyên Tr? tr? trì chùa Thiên Long ?ã thi?t l? khai kinh Ng? Bách Danh online và l? l?y h?ng ngày nh?m giao duyên các Ph?t t? trên c?ng ??ng m?ng. Khóa l? s? ???c phát tr?c ti?p vào m?i bu?i sáng …

Read More »

Video Clip: H? tr??ng ??i Tòng Lâm, ngày ??i thú An c?…!

??i Tòng Lâm ???c m?nh danh là vùng Thánh ??a do Hòa th??ng th??ng Thi?n h? Hòa khai s?n vào cu?i th?p niêm 50 c?a th? k? tr??c và ???c Hòa th??ng Thi?n ch? th??ng Qu?ng h? Hi?n phát tri?n xây d?ng h?n h?n 20 n?m qua. M?i khi mùa m?a ??n, H? tr??ng ??i Tòng Lâm là n?i trang …

Read More »