Video

Phim hoạt hình SỰ TÍCH QUAN THẾ ÂM

SỰ TÍCH QUAN THẾ ÂM PHẦN 1 https://media.chuahoangphap.com.vn/media/Video/Phim_Hoat_Hinh/Sutichquantheam/sutichquantheam1.mp4 SỰ TÍCH QUAN THẾ ÂM PHẦN 2 https://media.chuahoangphap.com.vn/media/Video/Phim_Hoat_Hinh/Sutichquantheam/sutichquantheam2.mp4 SỰ TÍCH QUAN THẾ ÂM PHẦN 3 https://media.chuahoangphap.com.vn/media/Video/Phim_Hoat_Hinh/Sutichquantheam/sutichquantheam3.mp4 SỰ TÍCH QUAN THẾ ÂM PHẦN 4 https://media.chuahoangphap.com.vn/media/Video/Phim_Hoat_Hinh/Sutichquantheam/sutichquantheam4.mp4     Lượt xem: 9

Read More »

Phim hoạt hình Nhất Hưu Hòa Thượng 101 tập mới nhất 2023

NHẤT HƯU HÒA THƯỢNG TẬP 1-3 https://media.chuahoangphap.com.vn/media/Video/Phim_Hoat_Hinh/Nhathuuhoathuong/Nhathuu1_3.mp4 NHẤT HƯU HÒA THƯỢNG TẬP 4-6 https://media.chuahoangphap.com.vn/media/Video/Phim_Hoat_Hinh/Nhathuuhoathuong/Nhathuu4_6.mp4 NHẤT HƯU HÒA THƯỢNG TẬP 7-9 https://media.chuahoangphap.com.vn/media/Video/Phim_Hoat_Hinh/Nhathuuhoathuong/Nhathuu7_9.mp4 NHẤT HƯU HÒA THƯỢNG TẬP 10-12 https://media.chuahoangphap.com.vn/media/Video/Phim_Hoat_Hinh/Nhathuuhoathuong/Nhathuu10_12.mp4 NHẤT HƯU HÒA THƯỢNG TẬP 13-15 https://media.chuahoangphap.com.vn/media/Video/Phim_Hoat_Hinh/Nhathuuhoathuong/Nhathuu13_15.mp4 NHẤT HƯU HÒA THƯỢNG TẬP 16-18 https://media.chuahoangphap.com.vn/media/Video/Phim_Hoat_Hinh/Nhathuuhoathuong/Nhathuu16_18.mp4 NHẤT HƯU HÒA THƯỢNG TẬP 19-21 https://media.chuahoangphap.com.vn/media/Video/Phim_Hoat_Hinh/Nhathuuhoathuong/Nhathuu19_21.mp4 NHẤT …

Read More »

Lễ Chung thất cố Trưởng lão Thích Nguyên Thành

Sáng ngày 24-10-2022 (nhằm ngày 29-9-Nhân Dần), Môn đồ hiếu quyến trang nghiêm tổ chức lễ Chung thất cố Trưỡng lão Thích Nguyên Thành, nguyên trụ trì Chùa Quang Long (thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên). (Chân dung Trưởng lão Thích Nguyên Thành 1941-2022) Quang lâm …

Read More »