Ti?u S? – T? Vi?n

Video clip: Vi?ng th?m chùa S?c t? Bát Nhã – Phú Yên

Trong chuy?n ?i h??ng d?n quý Ph?t t? nhóm t? thi?n Ng?c Hoa (TP. Bà R?a) th?m và cúng d??ng m?t s? t? vi?n t?i Phú Yên, Khánh Hòa, ??i ??c Tr? trì Chùa Thiên Long có d?p vi?ng th?m Chùa T? – S?c t? Bát Nhã – M?t trong nh?ng ngôi chùa danh lam th?ng c?nh n?i ti?ng ??t …

Read More »

Ti?u s? Th??ng to? Thích Nhu?n Thanh

TI?U S? C? TH??NG T?A THÍCH NHU?N THANH ?y viên Ban Tr? S? Giáo h?i Ph?t giáo Vi?t Nam t?nh Bà R?a – V?ng Tàu Phó Tr??ng Ban Th??ng tr?c Ban Tr? s? GHPGVN Huy?n Xuyên M?c – BR-VT Tr? trì Chùa B?u Lâm – B?ng Ri?ng – Xuyên M?c – BR-VT 1. THÂN TH? Th??ng t?a húy NHU?N THANH, t? …

Read More »

T? s? Li?u Quán (1670 – 1742)

C?n c? theo tài li?u nghiên c?u c?a Thi?n s? M?t Th? trong cu?n Vi?t Nam Ph?t Giáo S? L??c, thì d??i tri?u chúa Nguy?n ? ?àng Trong, phong trào phát tri?n Ph?t giáo nói chung và Thi?n phái Lâm T? nói riêng bành tr??ng r?t m?nh m? ; ??ng th?i, ?ã l?u l?i cho n?n v?n h?c Ph?t giáo nhi?u ki?n trúc m? thu?t, h?i h?a r?t n?i ti?ng. Tuy nhiên, khi nhà Tây S?n th?ng nh?t ??t n??c, …

Read More »

Ti?u s? ??c Pháp ch? GHPGVN – ??i lão Hòa th??ng Thích Ph? Tu?

GIÁO H?I PH?T GIÁO VI?T NAM ————————–——— TI?U S? ??C PHÁP CH? GIÁO H?I PH?T GIÁO VI?T NAM ??I LÃO HÒA TH??NG THÍCH PH? TU? (1917 – 2021) 1. Thân th? ??i lão Hòa th??ng Thích Ph? Tu? – Th? danh Bùi V?n Quý, sinh ngày 12 tháng 4 n?m 1917 t?i thôn 5, xã Phùng Thi?n, t?ng B?ng H?i, …

Read More »

Ti?u s? NI S? THÍCH N? NH? DIÊN (1957 – 2021)

?y viên Th??ng tr?c, Th? qu? Ban Tr? s? GHPGVN t?nh Bà R?a-V?ng Tàu; Phó Ban Kinh t?-Tài chánh GHPGVN t?nh Bà R?a-V?ng Tàu; ?y viên Ban Giáo d?c Ph?t giáo GHPGVN t?nh Bà R?a-V?ng Tàu; Tr? trì Ni vi?n Thi?n Hòa, ph??ng Phú M?, th? xã Phú M?, t?nh Bà R?a-V?ng Tàu. I. THÂN TH?: Ni s? húy th??ng Nh? h? Diên, t? Di?u …

Read More »

TI?U S? NI S? THÍCH N? MINH H?I

Ni s? Thích N? Minh H?i, Th? danh: Lê Th? Kim Chi. T?: ??ng Th? Quy?n. Ngày sinh: 15 tháng 8 n?m 1965, N?i sinh: Qu? L?c- Nông S?n- Qu?ng Nam. ?? t? c?a c? Ni tr??ng Th??ng H?NH H? THÔNG chùa Linh B?u – kp. V?n H?nh, Tx. Phú M?, BRVT. Ni s? Minh H?i sinh tr??ng trong m?t …

Read More »

CÁNH H?C TR?I TÂY – CHÂN DUNG VÀ TI?U S?

NH?T TÂM ??NH L? VI?T NAM TRUY?N GIÁO, TRUY?N GI?I, KHAI S?N T?O T?, V? PHÁP THIÊU THÂN CH? THÁNH T? ??O L?CH ??I CH? V? T? S? B? TÁT MA HA TÁT !!! (B?m vào ?nh ??i di?n ?? xem ti?u s? c?a m?i v?) CHÂN DUNG VÀ TI?U S? (PH?N 1) CHÂN DUNG VÀ TI?U S? (PH?N 2) …

Read More »