Thông Báo

Thông báo: Khai kinh Vu Lan – Báo Hi?u n?m 2019

Nh?m ôn l?i nh?ng l?i Ph?t d?y v? ??o hi?u, ??o làm ng??i c?a ng??i con Ph?t, 6 gi? 30 t?i ngày mùng 1 tháng b?y n?m K? H?i, chùa Thiên Long khai kinh Vu Lan – Báo Hi?u. Kinh Vu Lan – Báo Hi?u ???c Hòa th??ng Thích Hu? ??ng chuy?n d?ch t? ch? Hán sang ch? Vi?t theo …

Read More »

Ch??ng trình tu h?c tháng 2 n?m K? H?i – 2019

Ngày 19 tháng 2 Âm l?ch :  L? vía B? tát Quán Th? Âm 17:00 Ph?t t? vân t?p, cúng ti?u thí cô h?n 17:30 Dùng ti?u th?c bu?i chi?u 18:00 Pháp tho?i ng?n do ??i ??c tr? trì chia s? 18:30 Chính th?c l? vía, ??nh l? 500 danh hi?u B? tát Quán Th? Âm 21:00 Hoàn mãn Ngày …

Read More »