Thông Báo

THÔNG BÁO: V/v Tổ chức Đại Giới đàn “Đồng Huy” PL. 2560 – DL. 2016

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                  BAN TRỊ SỰ                 —————–            SỐ:  822 /TB/BTS                                          Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 24 tháng 12 năm 2015     THÔNG BÁO   V/v …

Read More »