Sinh Hoạt Đạo Tràng

TRỰC TIẾP: Lễ Sám hối tối ngày 14/11/Tân Sửu – 2021

Thành tâm lễ Phật nguyện Sám hối những lỗi lầm đã tạo trong quá khứ kiếp này hoặc nhiều kiếp trước được tiêu trừ, cố gắng hoàn thiện bản thân, giữ gìn đạo đức Phật dạy, tạo các công đức lành… Cúi xin Tam bảo chứng minh! NAM MÔ CẦU …

Read More »