Tin T?c

TH? XIN HÙN PH??C XÂY D?NG L?I CHÙA THIÊN LONG

NAM MÔ B?N S? THÍCH CA MÂU NI PH?T! Kính b?ch ch? tôn ??c T?ng Ni, Kính th?a quý Ph?t t?, các nhà h?o tâm g?n xa, Chùa Thiên Long t?a l?c g?n chân núi Châu Pha thu?c thôn Tân Trung, xã Châu Pha, th? xã Phú M?, t?nh Bà r?a – V?ng tàu, ???c c? Hòa th??ng Thích Nguyên …

Read More »