Thông báo: Lễ Hoàn kinh Vạn Phật và Khai kinh Ngũ Bách Danh Online

Nhờ hồng ân Tam bảo, mười phương chư Phật, chư Bồ tát, chư Hiền thánh Tăng cùng các vị Long thần, Hộ pháp… gia hộ chúng con có đủ sức khỏe, vượt qua ma chướng giãi đãi, lười biếng, mệt mỏi… đạo tràng Lạy vạn Phật online mùa An cư năm Tân Sửu – 2021 đến nay sắp hoàn mãn.

Lễ Khai kinh vạn Phật và Thời khóa hành trì Online mùa An cư năm Tân Sửu – 2021

Đạo tràng Online của chúng con sẽ tổ chức Lễ hoàn kinh Vạn Phật vào chiều ngày 18 tháng 6 năm Tân Sửu kết thúc khóa lạy Vạn Phật online. Đồng thời nhân, ngày kỷ niệm đức Bồ tát Quán Thế Âm thành đạo 19/6/Tân Sửu, chúng con Khai kinh Ngũ Bách Danh và lễ lạy danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm đến hết mùa An cư năm nay theo chương trình mỗi ngày:

Thời khóa buổi sáng: 8 giờ lạy 100 danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm

Thời khóa buổi chiều: 14 giờ lạy 100 danh hiệu

Theo nghi thức:

 1. Tán Phật
 2. Đảnh lễ Tam bảo
 3. Tán Lư hương
 4. Tụng chú Đại bi
 5. Kệ khai kinh
 6. Vịnh tán thán
 7. Đảnh lễ 100 danh hiệu Bồ tát
 8. Tụng Bát nhã tâm kinh
 9. Tụng thần chú Tiêu tai Cát tường
 10. Kệ nguyện 6 thời an lành
 11. Kệ vô thường – khuyến tu
 12. Hồi hướng

Chúng con sẽ cố gắng phát trực tiếp trên Facebook gieo duyên với các Phật tử online với tâm nguyện kết duyên với Tam bảo, với Phật pháp trong kiếp sống mong manh vui ít khổ nhiều này, ngõ hầu kiếp tái lai đủ duyên được sanh vào ngôi nhà Phật pháp tiếp bước trên con đường tu học.

Vịnh tán thán Bồ tát Quán Thế Âm

I
Hữu tình đau khổ khắp nhân thiên
Mong đức Quán Âm như mẹ hiền
Phóng ánh hào quang trừ bệnh tật
Tưới dòng cam lộ giải lo phiền
Đi cùng pháp giới cho vô úy
Dạo khắp Sa Bà độ hữu duyên
Tất cả chúng sinh là Xích tử*
Nhờ Ngài che chở được bình yên.

II
Vẩy giọt dương chi dẹp lửa phiền
Ba nghìn thế giới cứu cho yên
Trên cùng Chư Phật chung từ lực
Dưới thuận quần sinh hợp bản nguyên
Thành tựu ứng thân vào cõi nước
Hiện bày diệu thể tiếp cơ duyên
Mười phương các ngả ai cầu đến
Vớt cả đưa lên Bát Nhã thuyền.

Chú thích:

* Xích tử (con đỏ): con hãy còn đang ẵm ngửa.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *