Th? – V?n

Gieo nhân lành – G?t qu? lành

Gieo nhân lành, g?t qu? lành Gieo nhân b?t thi?n c?ng ??ng trách ai X?a nay qu? báo không sai Ch? là s?m – mu?n: ??ng cay – ng?t bùi P/s: Hình ?nh chu?n b? h?t gi?ng cho mùa hoa sau

Read More »

Th?: Xuân còn mãi

M??i m?t h?t Mùng h?t t?t không V??n hoa sao nhái v?n còn bông Hoa tâm còn n? xuân còn mãi H?nh phúc bình an t?i cõi lòng.

Read More »

Video: ??u xuân em ??n chùa (Ca s? Tú Linh)

??u xuân em ?i ??n chùa T?ng kinh l? Ph?t b?n mùa an vui H?a tai x?u ác ??y lùi Ph??c lành ?em ??n r?i xui ch?ng còn ?nh ch?p ngày mùng 5 T?t, Canh Tý – 2020 Tên bài hát: ??u xuân ??n chùa Ng??i trình bày: Ca s? Tú Linh Ngu?n bài hát: Internet Chùa Thiên Long: Ph?t …

Read More »

Th? chúc xuân ??u n?m

Chúc T?t sáng mùng Ba N?m m?i ??p nh? hoa An Khang cùng Th?nh v??ng H?nh Phúc kh?p chan hòa! ?ón chào n?m m?i – xuân Canh Tý – 2020, Kính chúc ch? tôn thiên ??c T?ng Ni và Qúy Ph?t t?: M?t n?m m?i: An Khang – Th?nh V??ng – H?nh Phúc!

Read More »

Suy ngh? tích c?c – ??i s?ng tích c?c

Chùa tr?ng ít hoa v?n th? ?? ch?ng ba ngày t?t. Tr?ng hoa mà lá nhi?u hoa. Có l?c m?i có lá. Lá nhi?u là l?c nhi?u? T?t là d?p ?? ngh? ng?i, ?oàn tu gia ?ình,vui v? bên ng??i thân, b?n bè. Vì v?y không nên quá câu n?, n?ng n? v? cái t?t mà lo toan ?? ?i?u, …

Read More »

?ôi dòng t?n m?n cu?i khóa

?ã h?n m?t n?m, bao l?n ?i ngang qua cánh ??ng Tam Ph??c, Long ?i?n ?? v?i l?p S? c?p Ph?t h?c chùa Ph??c Linh r?i nh?? Cánh ??ng tuy không r?ng l?n l?m nh?ng c?ng ?? ?? ta c?m ???c b?u không khí trong lành c?a m?t vùng quê bình yên. Chi?u nay, trên ???ng v?, c?ng ngang qua …

Read More »

CHÀO ??I TÒNG LÂM (Th?: ?? Qu?c Hùng)

CHÀO ??I TÒNG LÂM Kính T?ng Tr??ng Ph?t H?c ??i Tòng Lâm. ———///——— ??i Tòng Lâm, T?ng Ni quay qu?n trong t? ?m Có h??ng th?m ngút ngàn c?a ??c Ph?t Mâu Ni Chúng ta nguy?n là con c?a Ph?t Là hi?n thân c?a bát ái t? bi D??i ánh hào quang c?a Ph?t Ta th?y mình r?ng r? bi?t …

Read More »

Th?: Ph??ng pháp tu (h?a v?n)

Cách nay 3 n?m, l??t Facebook vô tình ??c ???c bài th?, c?m h?ng li?n h?a v?n. Nay xin ??ng t?i l?i trên trang nhà: Có khó chi ?âu ph??ng pháp tu Ch? tu không khéo gi?ng nh? tù Th?t tình ng? d?c ngày thêm gi?m H? x? t? bi c? n?p thu Ích k? mà buông thì ch?ng d?i …

Read More »