Thơ: Xuân còn mãi

Mười một hết Mùng hết tết không
Vườn hoa sao nhái vẫn còn bông
Hoa tâm còn nở xuân còn mãi
Hạnh phúc bình an tại cõi lòng.