Thơ: Bình an…!

Ở đời ai cũng muốn bình an
Ai cũng ước mong sống nhẹ nhàng
Đâu biết thiện tâm là cội gốc
Tâm lành, nguồn cội của bình an.
Không có mô tả ảnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *