Th??ng tr?c BTS t?nh ??nh l? c?m t? thâm ân Hoà th??ng Pháp ch? và Ch? t?ch H?TS

Vào lúc 8h sáng ngày 17/11/2023 (nh?m ngày 05/10 Quý Mão), Th??ng tr?c BTS GHPGVN t?nh d??i s? h??ng d?n c?a HT Thích Hu? Trí, Phó Ch? t?ch H?TS, Phó Tr??ng ban Ban T?ng s? Trung ??ng, Tr??ng ban BTS GHPGVN t?nh BR-VT, Tr??ng Ban T? ch?c ??i Gi?i ?àn Minh Nguy?t c?a t?nh Bà R?a V?ng Tàu ?ã ??n trú x? c?a Ch? tôn ??c lãnh ??o H?i ??ng Ch?ng minh – H?i ??ng Tr? s? ?? ??nh l? c?m t? thâm ân c?a Ch? v? tôn ??c.

Tháp tùng ?oàn có TT. Thích Nhu?n Ngh?a – UV H?TS, Phó ban Th??ng tr?c BTS GHPGVN t?nh BR-VT, Phó Ban T? ch?c ?G? cùng ch? tôn ??c lãnh ??o BTS t?nh.

?oàn ?ã ??n ??nh l? ??c Pháp ch? HT. Thích Trí Qu?ng t?i chùa Huê Nghiêm Qu?n 2 Tp. H? Chí Minh; ??c Ch? t?ch H?i ??ng Tr? s? HT. Thích Thi?n Nh?n t?i chùa Qu?c Ân Kh?i T??ng – Long Thành – ??ng Nai; ??c Phó Ch? t?ch Th??ng tr?c H?TS kiêm Tr??ng ban Ki?m soát Trung ??ng HT.Thích Thi?n Pháp t?i V?n phòng 2 Thi?n vi?n Qu?ng ??c Tp. H? Chí Minh.

T?i m?i n?i, HT Thích Hu? Trí ?ã thay m?t ?oàn c?m t? ân tình c?a ch? v? Tr??ng lão lãnh ??o Giáo h?i ?ã luôn quan tâm ??n Ph?t s? c?a t?nh, th??ng xuyên th?m h?i, ??ng viên T?ng Ni và Ph?t t? toàn t?nh c? g?ng th?a hành Ph?t s? ?? duy trì m?ng m?ch Ph?t giáo. Không nh?ng quan tâm mà quý Ngài còn thân lâm Giáo gi?i và nh?n ngôi v? ?àn ??u ?àn truy?n gi?i T? Kheo và Sa Di t?i ??i Gi?i ?àn Minh Nguy?t do BTS t?nh t? ch?c vào cu?i tháng 9 âm l?ch v?a qua.

?áp l?i ?oàn, Ch? v? Hoà th??ng ?ã ân c?n th?m h?i và khen ng?i BTS t?nh trong th?i gian t? ??u nhi?m k? ??n nay ?ã th? hi?n s? ?oàn k?t sâu s?c ?? hoàn thành các Ph?t s? tr?ng ??i. Nh?t là ??i Gi?i ?àn Minh Nguy?t v?a qua ?ã t? ch?c r?t trang nghiêm, ?úng pháp và th?c hành tri?t ?? tinh th?n ti?t ki?m, b? h?n các nghi th?c không c?n thi?t mà chú tr?ng v? ch?t l??ng h?n.

Cùng ngày, vào lúc 10h30 ?oàn ?ã ??n Thi?n vi?n Th??ng Chi?u ??nh l? và th?p h??ng tr??c Giác linh ???ng c? HT. th??ng Trí h? Ch?n, nguyên Giáo th? s? T? ?ình tân viên t?ch.

Qu?ng Chuyên