Chùa T? Nhãn trang nghiêm l? Húy nh?t l?n th? 3 Hòa th??ng Thích Nguyên Tr?c

Ngày 16-11-2023, (nh?m ngày mùng 4 tháng 10 n?m Quý Mão), môn ?? pháp quy?n chùa T? Nhãn ?ã trang nghiêm t? ch?c l? húy nh?t l?n th? 3 c? Hòa th??ng Nguyên Tr?c, Thành viên H?CM, Ch?ng minh BTS GHPGVN t?nh Bà R?a – V?ng Tàu, Vi?n ch? khai s?n chùa T? Nhãn, ph??ng Phú M?, th? xã Phú M?, t?nh Bà R?a – V?ng Tàu. 

Quang lâm và ch?ng minh bu?i l? có Hòa th??ng Thích Nh? Th?, Thành viên H?CM GHPGVN; Hòa th??ng Thích Hu? Trí, Phó Ch? t?ch H?TS, Tr??ng BTS GHPGVN t?nh Bà R?a – V?ng Tàu; Hòa Th??ng Thích Trí Châu, Hòa th??ng Thích Giác H?nh, Hòa Th??ng Thích Nhu?n H?i, Hòa Th??ng Thích Tr?ng Di?u, ??ng Ch?ng minh Ban tr? s? GHPGVN t?nh; Hòa Th??ng Thích Thi?n Ý; Hòa Th??ng Thích Qu?ng Ni?m; Hòa Th??ng Thích Nguyên Lý; TT. Thích Nhu?n Ngh?a, ?y viên H?TS, Phó Tr??ng Ban th??ng tr?c BTS PG t?nh cùng ch? Tôn ??c giáo ph?m th??ng tr?c BTS PG t?nh, BTS PG th? xã Phú M?, ch? Tôn thi?n ??c T?ng Ni trong và ngoài t?nh cùng v? tham d?.

 

Sau nghi th?c ng? cúng, môn ?? pháp quy?n chùa T? Nhãn ?ã thành tâm bái th?nh ch? Tôn ??c giáo ph?m quang lâm T? ???ng th?p h??ng t??ng ni?m c? Hòa th??ng Thích Nguyên Tr?c. Sau ?ó, Ban T? ch?c nh?t tâm ki?n th?nh ch? Tôn ??c quang lâm trai ???ng ch?ng minh l? cúng d??ng trai t?ng c?a môn ?? pháp quy?n.

T?i trai ???ng, TT. Thích Qu?ng Ph?, tr? trì chùa T? Nhãn ??i di?n cho toàn th? môn ?? pháp quy?n cung ??i tr??c ch? Tôn ??c giáo ph?m dâng l?i tác pháp cúng d??ng. Theo ?ó, Th??ng t?a Thích Qu?ng Ph? ?ã xúc ??ng h?i t??ng l?i b?c Ân s? kh? kính ?ã dày công giáo d??ng t? chúng ?? t? c?ng nh? trong vi?c ki?n t?o, xây d?ng chùa T? Nhãn “có viên g?ch nào, có c?c bê tông nào mà ch?ng có bàn tay Th?y trong ?ó, có h?t b?i nào mà mà ch?ng th?m t?ng  h?i th? c?a Th?y trong ?ó”…

Hòa th??ng Thích Hu? Trí, Phó Ch? t?ch H?TS, Tr??ng BTS GHPGVN t?nh Bà R?a – V?ng Tàu ?ãi lao ch? Tôn ??c ban l?i ??o t?. Hòa Th??ng ?ã nh?c l?i nh?ng l?n g?p g? tr?c ti?p th?m h?i, trao ??i công tác Ph?t s? t?i t?nh nhà v?i ??c Hòa th??ng Thích Nguyên Tr?c. ??c Hòa th??ng Thích Nguyên Tr?c, l?i nói khiêm cung, nh? nhàng, t? t?n, t?ng b??c ?i trang nghiêm, thanh ??m… h?t lòng ph?ng s? ??o pháp, t?n tâm v?i m?i công tác Ph?t s?. Thông qua thân giáo, kh?u giáo và ý giáo c?a c? Hòa th??ng Thích Nguyên Tr?c, Hòa Th??ng hy v?ng môn ?? pháp quy?n chùa T? Nhãn hãy h?c h?i và ti?p n?i ??c h?nh nguy?n c?a Th?y t?, trang nghiêm t? thân, phát tri?n ngôi Tam b?o chùa T? Nhãn ngày thêm h?ng th?nh. ?ó c?ng là báo Ph?t ân ??c, ??n ?áp ân Th?y.

M?t s? hình ?nh ghi nh?n ???c:

      

Tùng Lâm