Tin T?c

L? Khánh thành chùa Chánh Giác, Su?i Rao, Châu ??c

Sáng ngày 8/10/2023, t?i chùa Chánh Giác (Su?i Rao, H. Châu ??c, T. Bà R?a V?ng Tàu) s? cô Thích N? Ch?n ??ng – Trú trì chùa Chánh Giác ?ã trang nghiêm t? ch?c ??i l? L?c thành và khánh t? Tam b?o. ? Bu?i l? d??i s? ch?ng minh c?a HT. Thích Nh? Th?, HT. Thích Lãng Hu?nh, ??ng …

Read More »

Khai ti?c Trung thu n?i t? n?m 2023

Nh?m t?o cho các cháu nh? con em ??o tràng Ph?t t? ??a ph??ng và các em nh? xung quanh chùa ?ón T?t Trung thu vui v?, ?m ?p, t?i ngày R?m tháng 8 n?m Qúy Mão, ??i ??c Tr? trì chùa Thiên Long t? ch?c bu?i ti?c  m?ng T?t Trung thu n?m 2023. Tr??c khi khai ti?c, ??i ??c …

Read More »