Lưu video Trực tiếp các khóa lễ Ngũ Bánh Danh 19/6/Tân Sửu – 2021

Lễ khai kinh và Khóa lễ Ngũ Bách Danh:

Khóa lễ Ngũ Bách Danh nhân ngày vía Bồ tát Quán Thế Âm 19/6/Tân Sửu – 2021

Lưu các video lạy Ngũ Bách Danh 19/6/Tân Sửu – 2021 (Khoá lạy Ngũ Bách Danh – Lễ vía Bồ tát Quán Thể Âm 19/6 )

Danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm 001-100/500/1

Danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm 100-200/500/1 (Khoá lạy Ngũ Bách Danh – Lễ vía Bồ tát Quán Thể Âm 19/6 )

Danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm 200-300/500/1 (Khoá lạy Ngũ Bách Danh – Lễ vía Bồ tát Quán Thể Âm 19/6 )

Danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm 300-400/500/1 (Khoá lạy Ngũ Bách Danh – Lễ vía Bồ tát Quán Thể Âm 19/6 )

Danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm 400-500/500/1 (Khoá lạy Ngũ Bách Danh – Lễ vía Bồ tát Quán Thể Âm 19/6 )

Danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm 001-100/500/2 (Khoá lạy Ngũ Bách Danh – Lễ vía Bồ tát Quán Thể Âm 19/6 )

Danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm 100-200/500/2 (Khoá lạy Ngũ Bách Danh – Lễ vía Bồ tát Quán Thể Âm 19/6 )

Danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm 200-300/500/2 (Khoá lạy Ngũ Bách Danh – Lễ vía Bồ tát Quán Thể Âm 19/6 )

Danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm 300-400/500/2 (Khoá lạy Ngũ Bách Danh – Lễ vía Bồ tát Quán Thể Âm 19/6 )

Danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm 400-500/500/2 (Khoá lạy Ngũ Bách Danh – Lễ vía Bồ tát Quán Thể Âm 19/6 )

Danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm 001-100/500/3 (Khoá lạy Ngũ Bách Danh – Lễ vía Bồ tát Quán Thể Âm 19/6 )

Danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm 100-200/500/3 (Khoá lạy Ngũ Bách Danh – Lễ vía Bồ tát Quán Thể Âm 19/6 )

Danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm 200-300/500/3 (Khoá lạy Ngũ Bách Danh – Lễ vía Bồ tát Quán Thể Âm 19/6 )

Danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm 300-400/500/3 (Khoá lạy Ngũ Bách Danh – Lễ vía Bồ tát Quán Thể Âm 19/6 )

Danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm 400-500/500/3 (Khoá lạy Ngũ Bách Danh – Lễ vía Bồ tát Quán Thể Âm 19/6 )

Danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm 001-100/500/4 (Khoá lạy Ngũ Bách Danh – Lễ vía Bồ tát Quán Thể Âm 19/6 )

Danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm 100-200/500/4 (Khoá lạy Ngũ Bách Danh – Lễ vía Bồ tát Quán Thể Âm 19/6 )

Danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm 200-300/500/4 (Khoá lạy Ngũ Bách Danh – Lễ vía Bồ tát Quán Thể Âm 19/6 )

Danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm 300-400/500/4 Khoá lạy Ngũ Bách Danh – Lễ vía Bồ tát Quán Thể Âm 19/6)

Danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm 400-500/500/4 Khoá lạy Ngũ Bách Danh – Lễ vía Bồ tát Quán Thể Âm 19/6)

Danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm 001-100/500/5 Khoá lạy Ngũ Bách Danh – Lễ vía Bồ tát Quán Thể Âm 19/6)

Danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm 100-200/500/5 Khoá lạy Ngũ Bách Danh – Lễ vía Bồ tát Quán Thể Âm 19/6)

Danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm 200-300/500/5 Khoá lạy Ngũ Bách Danh – Lễ vía Bồ tát Quán Thể Âm 19/6)

Danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm 300-400/500/5 Khoá lạy Ngũ Bách Danh – Lễ vía Bồ tát Quán Thể Âm 19/6)

Danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm 400-500/500/5 Khoá lạy Ngũ Bách Danh – Lễ vía Bồ tát Quán Thể Âm 19/6)

Danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm 001-100/500/6 Khoá lạy Ngũ Bách Danh – Lễ vía Bồ tát Quán Thể Âm 19/6)

Danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm 100-200/500/6 Khoá lạy Ngũ Bách Danh – Lễ vía Bồ tát Quán Thể Âm 19/6)

Danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm 200-300/500/6 Khoá lạy Ngũ Bách Danh – Lễ vía Bồ tát Quán Thể Âm 19/6)

Danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm 300-400/500/6 Khoá lạy Ngũ Bách Danh – Lễ vía Bồ tát Quán Thể Âm 19/6)

LÊ HOÀN KINH: Danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm 400-500/500/6 Khoá lạy Ngũ Bách Danh – Lễ vía Bồ tát Quán Thể Âm 19/6)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *