Lòng t? bi… (Th?)

Lòng t? bi c?a ??o Ph?t
Không h? tính toán so ?o
V?t thí, ng??i nh?n, ng??i cho
T?t c? tam luân không t?ch.
.
?âu ch? hàng ngàn n?m tr??c
Và c? hàng ngàn n?m sau
N?i nào còn có kh? ?au
Yêu th??ng giúp nhau b?ng ???c
.
Nh?ng ngày gi?c giã thiên tai…
Bão l?… ba mi?n Nam… B?c
Nh?ng ngày d?ch giã kéo dài
Xót xa tim gan nh? c?t!
.
Nh?ng ng??i con Ph?t chung tay
Xoa d?u n?i ?au nhân th?
Gian nan, hi?m nguy m?c k?
Xong pha b?t k? ?êm ngày
.
Bao nhiêu b?p c?m không ??ng
Bao nhiêu phiên ch? mi?n phí
Bao nhiêu chuy?n xe rau c?…
Bao nhiêu s? ph?n ?m lòng
.
Bao nhiêu tài thí v?t thí
Góp vào cùng qu? qu?c gia
T?ng Ni, Ph?t t?, muôn nhà
Th?m nhu?n t? bi ??o ??c
.
Ngàn n?m h? qu?c an dân
Dù ??i có quên hay nh?
Lòng t? Ph?t d?y v?n th?
Ch?ng vì c?u báo thi ân.
.
Chùa Thiên Long, ?êm cu?i tháng 7/2021