??i Gi?i ?àn Minh Nguy?t: Chùm ?nh Thiêng liêng l? t?n h??ng cúng d??ng ch? Ph?t

Nhi?u Gi?i t? sau khi th? gi?i T?-kheo ?ã t? nguy?n cúng d??ng ??t li?u (t?n h??ng) trên thân c?a mình. Xu?t x? c?a ch? này ???c th?y trong Kinh ??i Ph?t ??nh Th? L?ng Nghiêm: “…N?u nh? sau khi Nh?-lai di?t ??, gi? nh? có T?-kheo phát tâm quy?t ??nh tu t?p thi?n ??nh mà có th? ??i tr??c hình t??ng c?a Nh?-lai ??t m?t ng?n ?èn, ??t m?t lóng tay, cho ??n ??t m?t ch?m h??ng trên thân th? c?a mình thì Nh?-lai nói r?ng t?t c? nh?ng nghi?p ch??ng nhi?u ??i c?a ng??i này l?p t?c tr? h?t; và tuy th??ng s?ng ? th? gian nh?ng ?ã v?nh vi?n thoát ly phi?n não. Tuy ch?a ch?ng ???c Vô Th??ng B? ??, nh?ng ng??i này ??i v?i giáo pháp c?a Nh?-lai, tâm ?ã quy?t ??nh. N?u nh? không làm ???c m?t chút nhân nh? v? s? x? thân nh? v?y thì cho dù có ??t ???c Vô Vi, r?i c?ng ph?i sanh tr? l?i làm ng??i hoàn tr? n? c?…” (L?ng Nghiêm Kinh – quy?n 6).

?ây chính là nói ??n s? chân thành, quy?t tâm tin Ph?t c?a ng??i xu?t gia. V?t s?o ch?m h??ng ?ó không ph?i ch? có ? trên ??u mà là ? b?t k? n?i nào trên c? th? c?ng ??u có th? ???c. S? l??ng ch?m h??ng trên ??u c?ng không nh?t ??nh; có th? là 1 li?u, 3 li?u, 6 li?u, 9 li?u, 12 li?u, càng nhi?u càng bi?u hi?n tâm ki?n thành. Có ng??i còn ??t m?t ho?c hai ngón tay.

Khi tham d? L? “T?n h??ng”, ng??i tham d? ph?i y ph?c ch?nh t?, ng?i ngay th?ng, nghiêm trang tr??c bàn th? Ph?t. T?n h??ng là m?t nghi th?c bi?u th? ý chí khao khát h?c h?nh B?-tát, nguy?n hi?n tr?n cu?c ??i mình ph?c v? ??o Pháp và cu?c s?ng con ng??i. Các li?u h??ng này hoàn toàn không nói lên ph?m ??c c?a v? T?-kheo tu cao hay th?p. Thông th??ng trong l? T?n h??ng các Gi?i t? th??ng ??t 3 li?u h??ng theo ý ngh?a:

Th? nh?t: Th? hi?n lòng kính tin Tam B?o.

Th? hai: Th? hi?n cho ba ?i?u th? nguy?n là: ?o?n tr? t?p nhi?m và ý ngh? x?u; Vun tr?ng thi?n nghi?p; Th? ??c trí tu? ?? giúp ng??i khác thoát kh?.

Th? ba: Th? hi?n cho s? c? g?ng tu t?p Gi?i, ??nh, Tu?.

?êm cu?i cùng t?i ?àn gi?i Minh Nguy?t, nghi th?c T?n h??ng ???c BTC th?c hi?n trong không khí trang nghiêm thanh t?nh t?i chánh ?i?n V?n Ph?t Quang – ??i Tòng Lâm t?.  Tr??c khi nghi th?c ???c th?c hi?n, TT. Thích Thi?n Thu?n, U? viên DK H?TS, Phó Tr??ng ban Tr? s? PG t?nh – Phó Tr??ng ban T? ch?c ?G? ?ã có l?i sách t?n ng?n g?n ??n T?ng – Ni phát tâm th?c hi?n nghi th?c thiêng liêng này. Th??ng to? tâm s?: Trong ?àn gi?i l?n này quý v? ?ã phát tâm cúng d??ng thân mình lên ba ngôi Tam b?o b?ng vi?c thi?t tha c?u xin ???c tham d? vào l? T?n h??ng ?êm nay. ?ây là vi?c r?t khó, vi?c làm này r?t ???c tán thán, hoan nghênh. Ng??ng mong Ch? Ph?t gia h? cho s? phát tâm dõng mãnh c?a quý v?.

Sau l?i khai th?, Ch? tôn ??c gi?i s? trang nghiêm tác l? T?n h??ng cho Gi?i t?, chuông tr?ng bát nhã liên t?c tr?i dài, Th?n Chú ??i Bi liên t?c ngân vang, tr?i ??i Tòng Lâm nh? chìm trong c?nh Ph?t, khung c?nh trang nghiêm, hùng tráng ?? ?ón m?ng nh?ng v? B? tát phát nguy?n d?n thân ??i mình cho Ph?t pháp, nhân sinh.

K?t thúc L? T?n h??ng, HT. Thích Hu? Trí, Phó Ch? t?ch H?TS – Tr??ng Ban Tr? s? t?nh – Tr??ng Ban Ki?n ?àn; TT. Thích Nhu?n Ngh?a, U? viên H?TS – Phó Tr??ng ban th??ng tr?c BTS t?nh – Phó Tr??ng ban T? ch?c kiêm Tr??ng Ti?u ban ?i?u hành Gi?i ?àn ?ã quang lâm và có l?i sách t?n các T?ng – Ni, nh?ng ng??i nguy?n ??t m?t ch?m h??ng trên thân th? c?a mình ?? th?c hành ?o?n tr? t?p nhi?m.

Ti?u Ban TTTT ??i Gi?i ?àn