??i Gi?i ?àn Minh Nguy?t: Chia s? công tác Ph?t s? trong ??i Gi?i ?àn Minh Nguy?t c?a các Ti?u Ban

Chúng con bi?t r?ng, không th? m?t thân ??n duyên mà Ban Tr? s? t?nh nhà có th? t? ch?c thành công ??i l? hôm nay; không th? vài b??c lui t?i khuôn viên Thánh ??a Tòng Lâm mà chúng con có th? ki?n l?p ???c Gi?i tr??ng cho m??i ph??ng Gi?i t? thành t?u ý s?ch trong. T?t c? ??u nh? ân ??c và t?m lòng c?a ch? Tôn ??c hi?n di?n tr?c ti?p, gián ti?p, ho?c âm th?m chia s? v?i chúng con trong su?t th?i gian tri?n khai k? ho?ch t? ch?c ??i Gi?i ?àn Minh Nguy?t. ??c bi?t, nh? s? ??ng lòng v?i m?c ?ích chung c?a Giáo h?i mà 28 ti?u ban thu?c Ban T? ch?c ??i Gi?i ?àn Minh Nguy?t, luôn tích c?c ngày ?êm nh?p nhàng c?ng tác nên m?i thành t?u viên mãn Ph?t s? quan tr?ng này.

Ban TTTT ??i Gi?i ?àn ???c s? ch? d?y c?a TT. Thích Trí ??nh, Phó Th? ký – Tr??ng ban Thông tin – Truy?n thông PG t?nh, Tr??ng Ti?u ban TTTT ??i Gi?i ?àn ?ã ghi nh?n ý ki?n c?a Tr??ng các Ti?u ban trong Ban T? ch?c ??i Gi?i ?àn Minh Nguy?t PL.2567 – DL. 2023. Xin trân tr?ng gi?i thi?u:

Ban TTTT ??i gi?i ?àn