CHÙA THIÊN LONG TRANG NGHIÊM L? T??NG NI?M 10 N?M C? HÒA TH??NG THÍCH NGUYÊN TI?M VIÊN T?CH VÀ L? VU LAN BÁO HI?U (PL: 2567 – DL: 2023)

Sáng ngày 07/9/2023, (nh?m ngày 23 tháng 7 n?m Quý Mão), ??i ??c Thích Nguyên Tr? – Phó th? ký, kiêm Tr??ng Ban TTTT PG th? xã Phú M?, Tr? trì chùa Thiên Long, xã Châu Pha, th? xã Phú M? cùng môn ?? pháp quy?n ?ã trang nghiêm t? ch?c l? t??ng ni?m 10 n?m viên t?ch c?a c? Hòa th??ng Thích Nguyên Ti?m – Nguyên Phó Tr??ng Ban nghi l? PG t?nh Bà R?a – V?ng Tàu, vi?n ch? khai s?n chùa Thiên Long và l? Vu Lan Báo Hi?u (PL: 2567 – DL: 2023).

Quang lâm ch?ng minh bu?i l? có Th??ng t?a Thích Nhu?n Ngh?a – ?y viên H?TS, Phó Tr??ng Ban th??ng tr?c BTS GHPGVN t?nh Bà R?a – V?ng Tàu; Th??ng t?a Thích Nhu?n Trí – Phó BTS PG t?nh; Th??ng t?a Thích Nguyên Thái – Phó BTS PG t?nh, Tr??ng BTS GHPGVN th? xã Phú M?; Th??ng t?a Thích Nhu?n Ph??c – Tr??ng Ban nghi l? PG t?nh, cùng ch? Tôn thi?n ??c T?ng ni m?t s? t? vi?n trên ??a bàn cùng tham d? và ch?ng minh.

Trong không khí trang nghiêm thanh t?nh c?a bu?i l?, ch? Tôn thi?n ??c T?ng ni ?ã trì t?ng kinh Vu Lan và ng? cúng. Sau ?ó, ch? Tôn thi?n ??c ?ã quang lâm T? ???ng dâng h??ng t??ng ni?m và cung ti?n giác linh c? Hòa th??ng Thích Nguyên Ti?m, Khai s?n chùa Thiên Long.

Cung ??i tr??c ch? Tôn thi?n ??c T?ng ni, ??i ??c Thích Nguyên Tr?, Tr? trì chùa Thiên Long ?ã ??i di?n cho môn ?? pháp quy?n và quý Ph?t t? ?ã xúc ??ng ôn l?i ti?u s? c?a Hòa th??ng ân s?, c?ng nh? công h?nh và nh?ng ?óng góp c?a Hòa th??ng lúc sanh th?i cho GHPGVN nói chung và BTS GHPGVN t?nh Bà R?a – V?ng Tàu nói riêng. ??c bi?t là công tác ?ào t?o T?ng tài t?i Tr??ng Cao – Trung Ph?t h?c ??i Tòng Lâm. Nhân mùa Vu Lan Báo Hi?u (PL: 2567 – DL: 2023), ??i ??c Thích Nguyên Tr? c?ng bày t? nh?ng thâm ân cao dày c?a hai ??ng sanh thành và noi g??ng ??c M?c Ki?n Liên nguy?n làm con th?o, nguy?n tr?n ??i c? g?ng ??n ?áp công ?n tr?i bi?n c?a cha m? và Th?y t?.

Ban l?i hu?n t? t?i bu?i l?, Th??ng t?a Thích Nguyên Thái – Phó BTS PG t?nh, Tr??ng BTS GHPGVN th? xã Phú M? ?ã tán d??ng tinh th?n tri ân và báo ân c?a môn ?? pháp quy?n và quý Ph?t t?. Th??ng t?a c?ng sách t?n ??i ??c Thích Nguyên Tr? và quý Ph?t t? hãy noi theo nh?ng công h?nh c?a Hòa Th??ng ân s? mà n? l?c tinh t?n trong tu t?p, c?ng hi?n cho Giáo H?i, c?ng nh? ph?ng s? chúng sanh và ho?ng d??ng chánh pháp. C?ng nhân mùa Vu Lan Báo Hi?u, Th??ng t?a c?ng khuyên nh?c t?t c? hàng Ph?t t?, vi?c báo ?áp thâm ân tr?i bi?n c?a cha m? không ch? riêng tháng Vu Lan mà vi?c làm ?y ph?i th??ng xuyên và ph?i làm c? h?t cu?c ??i này. ??ng th?i, Th??ng t?a còn ch? ra nh?ng vi?c làm ý ngh?a và thi?t th?c giúp quý Ph?t t? có th? báo ?áp công ?n sanh thành d??ng d?c c?a cha m? trong muôn m?t.

Sau ?ây là m?t s? hình ?nh ghi nh?n ???c t?i bu?i l?:

Tin, ?nh: T?nh Quang – Ban TTTT PG Phú M?