TRỰC TIẾP: LỄ KHAI KINH HÚY NHẬT CỐ HÒA THƯỢNG KHAI SƠN NĂM 2023

Tối ngày 22-7-Qúy Mão (6-9-2023), nhằm tưởng niệm công đức cố Hòa thượng khai sơn chùa Thiên Long thượng Nguyên hạ Tiềm, đạo tràng Phật tử chùa Thiên Long cung thỉnh chư thiền đức quang lâm về chùa Thiên Long thiết lễ khai kinh và tụng kinh Vu Lan Báo Hiếu. Nguyện hồi hướng công đức cầu nguyện giác linh cố Hòa thượng khai sơn chùa Thiên Long cao đăng Phật quốc, cầu nguyện chư tiên linh cửu huyền thất tổ, chư tiên linh quá vãng được siêu sanh lạc quốc, cha mẹ hiện tiền được tăng phúc tăng thọ.

Buổi lễ được phát trực tiếp trên Facebook Chùa Thiên Long:

Một số hình ảnh tại buổi lễ: