Video: Khóa lễ Lạy Phật Sám hối tối ngày 29/4N/Canh Tý – 2020