TR?C TI?P: L? Sám h?i t?i 30 tháng B?y n?m Quý Mão 2023

Sau khi l? Sám xong, các Ph?t t? xu?ng b?p chu?n b? các nguyên li?u ?? làm bánh mì mi?n phí gieo duyên ?n chay v?i bà con Ph?t t? t?i ??a ph??ng vào sáng mai Mùng 1 tháng 8