TRỰC TIẾP: Lễ Sám Hối tối 14 tháng 10 năm Tân Sửu – 2021

Sám hối, lễ hồng danh chư Phật, bày tỏ lòng ăn năn hối cải các lỗi lầm trong quá khứ và hứa trước Tam bảo sẽ không tái phạm, đồng thời làm các việc thiện lành đối lập nhằm hóa giải nghiệp ác. Hồi hướng: Cầu nguyện chư hương linh quá vãng trong đại dịch sớm tái sanh cõi lành!

Con xưa đã tạo bao ác nghiệp 

Đều bởi vô thỉ tham sân si

Từ thân, miệng, ý mà sanh ra

Tất cả con nay xin sám hối.

NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT MA HA TÁT!

PHÁT LẠI TRÊN KÊNH YOUTUBE:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *