Thông báo: Ch??ng trình hùn ph??c cúng d??ng Trai ph?n Tr??ng h? ??i Tòng Lâm

NAM MÔ B?N S? THÍCH CA MÂU NI PH?T!

Kính th?a các Ph?t t?,

C?ng nh? m?y n?m tr??c, nh?m t?o ?i?u ki?n cho hàng Ph?t t? cúng d??ng trai ph?n gieo duyên v?i Tam b?o, t?o công ??c lành trong mùa An c?, chùa Thiên Long d? ki?n s? t? ch?c cúng d??ng Trai ph?n cho ch? T?ng hành gi? ?ang an c? t?i tr??ng h? ??i Tòng Lâm vào ngày 18 tháng 5 âm l?ch (16/6/2022).

Nay, kính thông báo ??n các Ph?t t? mu?n phát tâm hùn ph??c cúng d??ng Trai ph?n nh? nêu trên, các Ph?t t? hoan h? liên h? s? ?i?n tho?i Zalo chùa Thiên Long (0932716458).

NAM MÔ CÔNG ??C LÂM B? TÁT MA HA TÁT!

Chùa Thiên Long: Cúng d??ng Trai ph?n Tr??ng h? ??i Tòng Lâm mùa An c? n?m 2021