Thông báo: Chương trình HÙN PHƯỚC cúng dường trai phạn Trường hạ

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!

Cúng dường là một trong 10 đại nguyện của đức Phổ Hiền Bồ tát. Noi gương hạnh nguyện của Ngài, chùa Thiên Long chúng con dự kiến sẽ tổ chức cúng dường Trai phạn (cúng một bưa cơm) cho chư Tăng hành giả đang an cư kiết hạ tại trường hạ Đại Tòng Lâm vào ngày 18 tháng 5 âm lịch (27/6/2021).

Nay, kính thông báo đến các Phật tử muốn phát tâm hùn phước cúng dường trai phạn gieo duyên với Tăng bảo, tạo công đức lành trong mùa an cư, các Phật tử hoan hỷ liên hệ số điện thoại Zalo chùa Thiên Long (0932716458)

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT!

Phật tử chùa Thiên Long cúng dường trai phạn Trường hạ Đại Tòng Lâm năm 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *