Thơ Hạnh Phương: HÓA THÂN VI DIỆU

Trong tập NGHI THỨC TỤNG NIỆM do GIÁO HỘI TĂNG GIÀ PG TRUNG PHẦN, soạn, in ấn khoảng thập niên 50 thế kỷ 19, nhiều nghi thức TỊNH ĐỘ, CẦU AN, CẦU SIÊU , Các Nghi dành cho ĐẠI LỄ như PHẬT ĐẢN, VU LAN, XUẤT GIA, THÀNH ĐẠO… đều rất tinh tế, ngắn gọn, người cư sĩ Phật tử dễ hành trì..
.Mỗi NGHI Đại lễ đều có một BÀI SÁM cho Nghi lễ ấy ….
Ở PHÍA PHẬT GIÁO MIỀN NAM hiện nay phổ cập nhất là tập NGHI THỨC TỤNG NIỆM do Ngài HUỆ THỚI biên soạn cũng tương tự .
Nói chung : các bài SÁM đã rất phổ cập, hầu hết các cư sĩ Pt đều thuộc nằm lòng …
Tập NGHI THỨC NHẬT TỤNG của Ngài NHẤT HẠNH biên soạn thì phổ cập tại ÂU MỸ nhiều hơn ở Việt Nam… Ngài có nhiều bài SÁM NGUYỆN mới rất sâu sắc….
Tuy nhiên cá nhân chúng tôi thấy, hầu hết các tập NGHI THỨC TỤNG NIỆM đều để khuyết NGHI LỄ NIẾT BÀN, do đó không tập nào có bài sàm NIẾT BÀN…
Trí Quang Thượng Nhân từng thống thiết điều nầy ….
Bài HÓA THÂN VI DIỆU nầy chúng tôi Viết, không mưu cầu bổ khuyết….
Chỉ vì niềm TÔN KÍNH phụng thờ THẾ TÔN mà chúng tôi cảm xúc thành ngôn ngữ THI CA ….
Viết đã từ lâu, nay trên vi tính không dùng W 7… post lên FAC… kg được … Nên đành ảnh ấn, kính thành cống hiến quý thiện hữu tri thức Phật tử, đại chúng Phật tử…
Thành kính cung thỉnh tôn ý chư vị Thượng thủ, chư Cao Đức chỉ giáo, bổ khuyết… để giúp chúng con nhuận sắc hoàn chỉnh.
Thành kính ngũ thể đầu địa quy sám.
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'HÓA THÂN VI DIỆU Hoa dâng đóa đóa, lòng thành Hương xông năm phận, mây lành thoảng bay Chí tâm thành kính cảm hoài Đêm linh thiêng ấy Như lai niết bàn. Ngăn dòng xúc mênh mang Hình dung nhân loại trần gian mit mùng Trôi lăn biển khổ chập chùng, Hoang vu mặt đất, lạnh lùng trời cao. Ngài từ Đâu Suất sáng sao Ứng thân voi trắng hiện vào trần sa. Cati la vệ ngân nga, Lâm tì ni hoa ưu đàm.'Có thể là hình ảnh về văn bảnCó thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Rộng truyền suốt bốn chín năm, Từ bi trí tuệ ươm mầm tốt tươi Đạo vàng rạng tỏa nơi nơi Phật Pháp Tăng đủ ba ngôi truyền thừa. Trần gian ngọt nắng lành mưa Chân trời giác ngộ PhậtÄ‘ưa người về Viên dung đại đạo bồ đề Truyền đăng tứ chúng đề huề âm vang. Đêm nay Ngàinhập niết bàn, Ta la song thọ, bàng hoàng cây, Âm vang Di Giáo tròn đầy, Truyền trao phó chúc các Thầy Tì Kheo.'Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Hóa thân như ngọc trong veo Ứng thân tự tại, xuôi theo dòng đời Pháp thân bất động rạng ngời Lại về an trú thảnh thơi Niết Bàn. Mười phương ba cõi bàng hoàng Vô minh lớ›p lớp chan chanlệ sầu Nay con fĩnh giác hồi đầu Quy nguyên thể tánh nguyện cầu Như Lai. Hồ“ng ân che chở bốn loài Cùng vào cảnh giới khoan thai niết bàn. Chân thường thanh t»nh, vun tràn, Như như chân ngã, hoàn toàn t»nh thanh. 20.5.1999- Phật lịch 2543'
Hạnh Phương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *