Phát trực tiếp Lễ Sám hối tối ngày 30 tháng Bảy năm Tân Sửu – 2021

“Con xưa vốn tạo các nghiệp ác

Đều do vô thỉ tham-sân-si

Từ thân-miệng-ý phát sinh ra

Hết thảy con nay xin sám hối”

NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT MA HA TÁT !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *