Phát trực tiếp Lễ Sám Hối 29/6/Tân Sửu – 2021

Phát trực tiếp Lễ Sám Hối 29/6/Tân Sửu – 2021: Cầu nguyện nghiệp chướng được hoá giải, dịch bệnh tiêu trừ, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc!
NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT MA HA TÁT 🙏🙏🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *