Tin T?c

BRVT: Lãnh ??o Chính Quy?n Th?m Và Chúc T?t BTS GHPGVN t?nh

8 gi? sáng nay, ngày 06/02/2015, t?i nhà khách chùa V?n Ph?t Quang ??i Tòng Lâm, ?oàn lãnh ??o chính quy?n T?nh ?y, H?ND, UBND, Ban Dân v?n, ?y ban MTTQVN, Ban Tôn giáo t?nh BRVT do Ông Nguy?n H?ng L?nh, ?y viên D? khuy?t Trung ??ng ??ng, Phó Bí th? Th??ng tr?c T?nh ?y, Ch? t?ch H?ND t?nh làm …

Read More »

L? Khai m?c khóa B?i d??ng tr? tr? n?m 2014

Sáng ngày 14/06/2014 (17/05/ Giáp Ng?) Ban tr? s? Ph?t giáo t?nh BRVT ?ã long tr?ng t? ch?c l? Khai gi?ng khóa b?i d??ng nghi?p v? tr? trì t?i ??i gi?ng ???ng ??i Tòng Lâm cho h?n 700 ch? tôn ??c T?ng, Ni thu?c các t?, vi?n, t?nh xá, t?nh th?t ?ang an c? ki?t h? t?i 18 tr??ng h? …

Read More »