Một số hình ảnh Lễ vía Bồ tát Quán Thế Âm ngày 19-6-Qúy Mão 2023

Ngày 19-6-năm Qúy Mão – 5-8-2023, các Phật tử về chùa làm công quả, đọc kinh, niệm Phật đón mừng ngày lễ vía Đức Bồ tát Quán Thế Âm thành đạo. Nguyện cầu thế giới hòa bình, chúng sanh được an vui hành phúc trong sự lắng nghe, thấu hiểu, thương yêu và hiểu biết của Đức ngài Quán Thế Âm.