L?u ?nh: Nui chay mi?n phí K11 – sáng Mùng 1 tháng 7 n?m Quý Mão 2023

Sáng ngày Mùng tháng tháng 7 n?m Qúy Mão, ??o tràng Ph?t t? Thiên Long g?i t?ng h?n 200 ph?n Nui chay mi?n phí nh?m gieo duyên ?n chay ngày ??u tháng  v?i bà con Ph?t t? t?i ??a ph??ng. Thay m?t chùa Thiên Long c?m ni?m công ??c các Ph?t t? ??o tràng chùa Thiên Long, k? công ng??i c?a góp ph?n cho Ch??ng trình C?m Chay Mi?n Phí sáng nay ???c hoàn thành. Chúc các v? và gia ?ình luôn an l?c và thành t?u các h?nh lành!

L?u ?nh: Bún riêu chay mi?n phí K10 – sáng R?m tháng 6 n?m Quý Mão 2023