Lưu ảnh: Đại Giới đàn Minh Nguyệt chiều ngày 8-11-2023