TRỰC TIẾP: Khóa trì chú Đại Bi định kỳ mỗi tháng ngày 8-11-2023