L?u ?nh: C?m Chay Gieo Duyên k? 30 ngày 25-04-2023 – BV Tâm th?n t?nh BR-VT

Sáng nay, 25-04-2023, ch??ng trình C?m Chay Gieo Duyên k? 30 t?i B?nh vi?n Tâm th?n t?nh Bà R?a – V?ng Tàu ?ã thành t?u viên mãn. Thay m?t Chùa Thiên Long xin c?m ni?m công ??c c?a Nhóm thi?n nguy?n Tùy Tâm (Su?i Ngh? – Ngh?a Thành) ?ã phát tâm tr? duyên t?nh tài, c?m ni?m công ??c nhóm n?u ?n Ng?c Hoa (TP. Bà R?a)! H?i h??ng ph??c báo này ??n pháp gi?i chúng sanh ??ng an l?c!

L?u ?nh: C?m Chay Gieo Duyên k? 29 ngày 27-03-2023 – BV Tâm th?n t?nh BR-VT