L?u ?nh: Bánh mì chay mi?n phí K12 – sáng R?m tháng 7 n?m Quý Mão 2023

Sáng ngày R?m tháng tháng 7 n?m Qúy Mão, nh?m gieo duyên ?n chay v?i bà con Ph?t t? t?i ??a ph??ng, ??o tràng Ph?t t? Thiên Long g?i t?ng h?n 150 ph?n bánh mì chay mi?n phí t?i c?ng chùa t? 5 gi? 30 ??n 6 gi? 30 phút. Thay m?t chùa Thiên Long c?m ni?m công ??c các Ph?t t? ??o tràng chùa Thiên Long, k? công ng??i c?a góp ph?n cho Ch??ng trình C?m Chay Mi?n Phí sáng nay ???c hoàn thành. Chúc các v? và gia ?ình luôn an l?c và thành t?u các h?nh lành!

L?u ?nh: Nui chay mi?n phí K11 – sáng Mùng 1 tháng 7 n?m Quý Mão 2023