L?i c?m t? c?a Ban T? ch?c ??i Gi?i ?àn Minh Nguy?t

Chúng con bi?t r?ng, không th? m?t thân ??n duyên mà Ban Tr? s? t?nh nhà có th? t? ch?c thành công ??i l? hôm nay; không th? vài b??c lui t?i khuôn viên Thánh ??a Tòng Lâm mà chúng con có th? ki?n l?p ???c Gi?i tr??ng cho m??i ph??ng Gi?i t? thành t?u ý s?ch trong. T?t c? ??u nh? ân ??c và t?m lòng c?a ch? Tôn ??c hi?n di?n tr?c ti?p, gián ti?p, ho?c âm th?m chia s? v?i chúng con trong su?t th?i gian tri?n khai k? ho?ch t? ch?c ??i Gi?i ?àn Minh Nguy?t. ??c bi?t, nh? s? ??ng lòng v?i m?c ?ích chung c?a Giáo h?i mà 28 ti?u ban thu?c Ban T? ch?c ??i Gi?i ?àn Minh Nguy?t, luôn tích c?c ngày ?êm nh?p nhàng c?ng tác nên m?i thành t?u viên mãn Ph?t s? quan tr?ng này.

NAM MÔ B?N S? THÍCH CA MÂU NI PH?T

  • Ng??ng bái b?ch ??c ?? t? Pháp ch? GHPGVN;
  • Ng??ng bái b?ch ch? Tôn ??c Giáo ph?m H?CM, H?TS GHPGVN;
  • Kính b?ch ch? Tôn ??c Ban Tr? s? GHPGVN các t?nh, thành;
  • Kính b?ch ch? Tôn ??c Giáo ph?m Th??ng tr?c Ban Tr? s? GHPGVN t?nh BR-VT, Ban Tr? s? GHPGVN các huy?n, th? xã, thành ph? thu?c t?nh;
  • Kính b?ch ch? Tôn ??c Gi?i s?;
  • Th?a các Gi?i t? và Ph?t t? g?n xa;

Kính b?ch ch? Tôn ??c, kính th?a Quý li?t v?.

Th?t là ??i hoan h?, ??i ki?t t??ng cho nh?ng ngày qua, khi Ban Tr? s? GHPGVN t?nh Bà R?a-V?ng Tàu chu?n b? cho công tác t? ch?c ??i Gi?i ?àn Minh Nguy?t, th?p ph??ng Gi?i t? câu h?i v? Gi?i tr??ng t?i T? ?ình ??i Tòng Lâm, Ni vi?n Thi?n Hòa, thu?c th? xã Phú M? và Chùa H? Pháp, TP. V?ng Tàu ?? c?n c?u Gi?i pháp b?ng ni?m hân hoan, kính tin vào s? truy?n th?a b?t tuy?t c?a các th? h? T?ng-già v?i h?nh nguy?n truy?n ??ng t?c di?m.

Sáng hôm nay, L? Khai m?c ??i Gi?i ?àn Minh Nguy?t di?n ra tr?ng th? trong không khí trang nghiêm, hào kh?i c?a Tuy?n Ph?t tr??ng, tuy?n ng??i làm Ph?t t?i ngôi ph?m v? ??i Tòng Lâm n?i núi r?ng Th? V?i linh thiêng này. Ban T? ch?c r?t vui m?ng ???c cung ?ón ??c ?? t? Pháp ch? GHPGVN, Quý ch? Tôn ??c giáo ph?m lãnh ??o H?i ??ng Ch?ng minh, H?i ??ng Tr? s? GHPGVN, và Ban Tr? s? Ph?t giáo các t?nh, thành tr??c s? khát ng??ng c?n c?u gi?i pháp c?a g?n 1.100 gi?i t? ??n t? m?i mi?n ??t n??c, t? B?c chí Nam. Lòng chúng con r?n lên ni?m h? l?c vô biên tr??c s? gia tâm và hoan h? c?a ch? Tôn ??c ??i v?i Ph?t s? t?nh Bà R?a-V?ng Tàu trong m?t n?m ??u tiên c?a nhi?m k? này.

Kính b?ch quý Ngài, kính th?a quý li?t v?.

Chúng con bi?t r?ng, không th? m?t thân ??n duyên mà Ban Tr? s? t?nh nhà có th? t? ch?c thành công ??i l? hôm nay; không th? vài b??c lui t?i khuôn viên Thánh ??a Tòng Lâm mà chúng con có th? ki?n l?p ???c Gi?i tr??ng cho m??i ph??ng Gi?i t? thành t?u ý s?ch trong. T?t c? ??u nh? ân ??c và t?m lòng c?a ch? Tôn ??c hi?n di?n tr?c ti?p, gián ti?p, ho?c âm th?m chia s? v?i chúng con trong su?t th?i gian tri?n khai k? ho?ch t? ch?c ??i Gi?i ?àn Minh Nguy?t. ??c bi?t, nh? s? ??ng lòng v?i m?c ?ích chung c?a Giáo h?i mà 28 ti?u ban thu?c Ban T? ch?c ??i Gi?i ?àn Minh Nguy?t, luôn tích c?c ngày ?êm nh?p nhàng c?ng tác nên m?i thành t?u viên mãn Ph?t s? quan tr?ng này.

Chúng con không bao gi? quên ân tình cao quý mà ch? Tôn ??c Gi?i s? H?i ??ng th?p s? ?ã dành cho Ban T? ch?c và các Gi?i t?, bên c?nh ?ó là s? quan tâm chi?u c? c?a ch? tôn Giáo ph?m H?CM, H?TS GHPGVN, s? lân m?n ??o tình c?a ch? Tôn ??c lãnh ??o Ban Tr? s? các t?nh, thành, s? ??ng tâm hi?p l?c c?a ch? Tôn Hòa th??ng, ch? Th??ng t?a, ch? ??i ??c T?ng, Quý Ni tr??ng, quý Ni s? ch? tôn thi?n ??c Ni trong t?nh nhà. Quý ngài, ?ã ngh? ??n Ban Tr? s? GHPGVN t?nh BR-VT c?a chúng con mà quang lâm v? ?ây ch?ng minh tham d? L? Khai m?c th?t trang nghiêm, tr?ng th?. Ân tình và công ??c này, Ban T? ch?c xin nguy?n kh?c c?t nghi lòng và tri ân sâu s?c.

Kính b?ch ch? Tôn ??c,

Trong khi t? ch?c, m?c d?u Ban T? ch?c chúng con ?ã c? g?ng h?t s?c, nh?ng v?n không sao tránh kh?i nh?ng thi?u xót, ng??ng mong quý Ngài kh?i ??i bi tâm th??ng t??ng, mà hoan h? b? qua. Chúng con xin chân thành ni?m ân.

Cu?i cùng, Ban T? ch?c Chúng con xin cu?i ??u Kính chúc ??c ?? t? Pháp ch? GHPGVN c?u tr? ta bà ???c dài lâu ?? làm n?i n??ng t?a cho GHPGVN m?i ngày v?ng m?nh trong lòng dân t?c, kính chúc ch? Tôn ??c Giáo ph?m H?CM, H?TS GHPGVN; ch? Tôn ??c giáo ph?m lãnh ??o Ph?t giáo các t?nh thành, ch? Tôn ??c Ban Tr? s? t?nh và các huy?n, th? xã, thành ph? trong t?nh, ch? Tôn ??c T?ng Ni tr? trì các T? vi?n ???c nhi?u s?c kh?e ?? ho?ng d??ng chánh pháp.

NAM MÔ CÔNG ??C LÂM B? TÁT MA HA TÁT