Lãnh ??o chính quy?n xã Châu Pha ??n th?m, chúc T?t ??n Hòa th??ng Vi?n ch? và ??i ??c tr? trì

Nhân d?p chu?n b? ?ón m?ng n?m m?i – Xuân Giáp Thìn, sáng nay, 01-02-2024, ??i di?n lãnh ??o các ban ngành xã Châu Pha ?ã ??n th?m và chúc m?ng n?m m?i ??n Hòa th??ng Vi?n ch? th??ng Qu?ng h? Hi?n và ??i ??c Thích Nguyên Tr?, tr? trì chùa Thiên Long.

Thay m?t ??ng ?y, H?ND, UBND, UB MTTQVN xã Châu Pha, ông Thái Kh?c Hà, Phó Ch? t?ch UBND xã Châu Pha có l?i th?m h?i, chúc xuân t?t ??p ??n Hòa th??ng Vi?n ch? th??ng Qu?ng h? Hi?n và ??i ??c Thích Nguyên Tr?, tr? trì chùa Thiên Long cùng bà con tín ?? Ph?t t? t?i ??a ph??ng ?ón n?m m?i an vui, ph?n kh?i và thành công.

??i ??c Thích Nguyên Tr?, thay m?t Hòa th??ng Vi?n ch? g?i l?i c?m ?n chân thành ??n các v? lãnh ??o chính quy?n xã Châu Pha ?ã quan tâm th?m h?i và chúc T?t nhà chùa, ??ng th?i có l?i chúc lành các v? lãnh ??o chính quy?n ??a ph??ng m?t n?m m?i an khang th?nh v??ng.

Hòa th??ng Vi?n ch? t?ng quà t?t cho bà con Ph?t t? t?i ??a ph??ng