L? T?t niên – T?ng k?t các ho?t ??ng Ph?t s? n?m Qúy Mão – 2023

Theo thông l? h?ng n?m, chi?u ngày 23 tháng Ch?p, chùa Thiên Long t? ch?c L? T?t niên, dâng h??ng hoa ??ng qu? ph?m cúng d??ng Tam b?o, t??ng ni?m tri ân công ??c c? Giác linh Hòa th??ng khai s?n chùa Thiên Long; ??ng th?i truy ti?n ch? tiên linh c?u huy?n th?t t?, ch? tiên linh quá vãng ký g?i tôn th? t?i B?n t? chùa Thiên Long và cúng thí th?c âm linh cô h?n nhân d?p cu?i n?m.

Sau các nghi th?c cúng l?, ??o tràng Ph?t t? chùa Thiên Long có bu?i sinh ho?t cu?i n?m. ??i ??c Tr? trì chùa Thiên Long thông tin tóm l??c m?t s? ho?t ??ng n?i b?c trong n?m 2023 ??n các Ph?t t? nh? sau:

V? SINH HO?T ??O TRÀNG – ??O TRÀNG ONLINE:

 • Sáng 1 Mùng T?t, sau l? Giao th?a chào m?ng n?m m?i, chùa Thiên Long ?ón ti?p khách vi?ng chùa, l? Ph?t ??u n?m.
 • Sáng ngày 23-01-2023 nh?m ngày Mùng 2 T?t n?m Qúy Mão, ??i ??c Tr? trì h??ng d?n ??o tràng Ph?t t? chùa Thiên Long hành h??ng th?p t? th?m vi?ng, cúng d??ng 10 ki?ng chùa trên ??a bàn th? xã Phú M?.

??o trang Online ???c thành l?p t? n?m 2020 theo tinh th?n kêu g?i c?a các c?p Giáo h?i nh?m phòng tránh lây lan d?ch b?nh Covid-19, nh?m gieo duyên cùng c?ng ??ng Ph?t t? m?ng, ??o tràng Online ti?p t?c th?c hi?n các ch??ng trình phát tr?c ti?p trên Facebook Chùa Thiên Long:

 • Sáng Mùng 4 T?t n?m Qúy Mão (25-01-2023), khai ?àn D??c S?, ??o tràng Ph?t t? trì t?ng kinh D??c S? vào m?i bu?i t?i  c?u qu?c th?i dân an. Khóa t?ng kinh ??n cu?i tháng Giêng và k?t ?àn.
 • 4 gi? sáng ngày 25-01-2023 (Mùng 5 T?t n?m Qúy Mão), ti?p t?c khai kinh Ng? Bách danh. M?i ngày l?y 100 danh hi?u B? tát Quán Th? Âm vào lúc 4 gi? sáng.
 • 8 gi? sáng ngày 25-01-2023 (Mùng 5 T?t n?m Qúy Mão), khai kinh V?n Ph?t khóa 9. Khóa l? Ph?t mùa Xuân, m?i ngày 2 th?i vào lúc 8 gi? sáng và 14 gi? chi?u. M?i th?i l?y 100 danh hi?u Ph?t. Khóa l? Hoàn kinh di?n ra sáng này 23-4-2023.
 • Sáng ngày 17 tháng 4 n?m Qúy Mão (4-6-2023), khai kinh V?n Ph?t khóa 10, b?t ??u khóa l? Ph?t h?ng ngày mùa An c? ki?t h?.  M?i ngày l?y 2 th?i, m?i th?i l?y 100 danh hi?u Ph?t vào lúc 8 gi? sáng và lúc 14 chi?u.  Le hoàn kinh V?n Ph?t khóa 10 di?n ra vào sáng ngày 6-9-2023 nh?m ngày 22 tháng 7 n?m Qúy Mão.
 • T?i ngày 16-8-2023 nh?m ngày Mùng 1 tháng B?y, khai kinh Vu lan – Báo Hi?u. ??o tràng Ph?t t? t?ng m?i bu?i t?i cho ??n h?t tháng 7 âm l?ch.
 • Sáng ngày 07/9/2023, (nh?m ngày 23 tháng 7 n?m Quý Mão), trang nghiêm t? ch?c l? Vu Lan – Báo Hi?u và T??ng ni?m 10 n?m c? Hòa th??ng khai s?n viên t?ch.
 • Sáng ngày 27-7-Qúy Mão (11-9-2023), khai kinh V?n Ph?t khóa 11, m?i ngày l?y 2 th?i, m?i th?i l?y 100 danh hi?u Ph?t vào lúc 8 gi? sáng và lúc 14 chi?u.  L? hoàn kinh V?n Ph?t khóa 11 di?n ra vào sáng ngày 20 tháng Ch?p n?m Qúy Mão nh?m ngày 30-01-2024.

Ngoài ra, ??o tràng Online còn th?c hi?n phát tr?c ti?p các khóa l? Sám h?i ngày Sóc, V?ng; các ngày vía ??c Ph?t Thích Ca Mâu Ni, ác ngày l? vía B? tát Quán Th? Âm, các khóa l? t?ng kinh c?u an ??nh k? m?i gi?a tháng và ?? tháng Mùng 1 và R?m; các khóa trì chú ??i Bi 108 bi?n ??nh k? m?i tháng 1 ngày vào 23 âm l?ch…

V? CÔNG TÁC T? THI?N:

M?c dù b? ?nh h??ng suy thoái kinh t? sau ??i d?ch Covid19, nh?ng v?i s? c? g?ng n? l?c c?a Ph?t t?, các nhà h?o tâm chia s? ph?n nào khó kh?n v?i ng??i kém may m?n, chùa Thiên Long ?ã th?c hi?n m?t s? ho?t ??ng nh? sau:

 • T? ch?c ch??ng trình “C?m chay gieo duyên” t?i b?nh vi?n tâm th?n t?nh Bà R?a – V?ng Tàu (xã Bình Ba, huy?n Châu ??c) m?i tháng m?t ngày.
 • T? ch?c ch??ng trình “C?m chay gieo duyên” t?i chùa Thiên Long m?i bu?i sáng ngày R?m và ngày Mùng 1 ??u tháng.
 • Nhuân mùa An c? ki?t h?, ngày 30/7/2023, (nh?m ngày 13 tháng 6 n?m Qúy Mão) ??i ??c Tr? trì chùa Thiên Long ph?i h?p v?i  Ni s? TN. Thánh Nghiêm, S? cô TN. Nh? Hu?, ??ng ra v?n ??ng, h??ng d?n nhóm thi?n nguy?n t? ch?c phiên ch? cúng d??ng 300 ch? T?ng Ni t?i chùa H??ng Nghiêm (ph??ng Phú M?, th? xã Phú M?).
 • Sáng ngày 25-9-2023, ph?i h?p v?i ??i ??c Thích Qu?ng H?i, Tr??ng Ban T? thi?n xã h?i t?nh Phú Yên, Phó Tr??ng Ban Th??ng tr?c BTS PG huy?n Tây Hòa, tr? trì chùa Quang Long t? ch?c ch??ng trình “Vui T?t Trung Tru” và trao 200 ph?n quà Trung thu cho các cháu thi?u nhi Tr??ng M?m non Th? tr?n Phú Th?, huy?n Tây Hòa, t?nh Phú Yên.
 • Ngày 29-9-2023, t? ch?c ti?c Trung thu cho bà con Ph?t t? t?i ??a ph??ng.
 • Sáng ngày 28-01-2024 (nh?m ngày 18 tháng 12 n?m Qúy Mão), ??i ??c Tr? trì chùa Thiên Long, NS. TN. Thánh Nghiêm h??ng d?n các Ph?t t?, các nhóm thi?n nguy?n t? ch?c phiên ch? Xuân cúng d??ng 300 T?ng Ni t?i t?nh xá Ng?c Th?nh (xã Tân Hòa, th? xã Phú M?)
 • Nhân d?p chu?n b? ?ón T?t c? truy?n c?a dân t?c – Xuân Giáp Thìn, chi?u ngày 28-01-2024 (18 tháng Ch?p n?m Qúy Mão), Hòa th??ng Vi?n ch? chùa Thiên Long th??ng Qu?ng h? Hi?n ?ã g?i 1  t?n g?o làm quà T?t cho bà con Ph?t t? có hoàn c?nh khó kh?n t?i ??a ph??ng.

V? CÔNG TÁC TRUY?N THÔNG:

 • S? d?ng website https://chuathienlong.net/ ??ng t?i các tin t?c các ho?t ??ng Ph?t s? c?a Giáo h?i Ph?t giáo t?nh, Giáo h?i Ph?t giáo th? xã Phú M?, ??a tin các Ph?t s? các t? vi?n trên ??a bàn và ??ng t?i các ho?t ??ng Ph?t s? t?i b?n t? chùa Thiên Long.
 • ??o Tràng Online Ti?p t?c phát tr?c ti?p các khóa l? h?ng ngày trên Facebook Chùa Thiên Long nh? khóa l?y Ng? Bách danh (4 gi? sáng), các khóa l? kinh V?n Ph?t khóa 9-10-11 và lúc 8 gi? sáng và 2 gi? chi?u, các khóa l? Sám h?i, các ngày vía Ph?t và B? tát, các khóa l? c?u an, c?u siêu…
 • Download các video ?ã phát tr?c ti?p trên Facebook Chùa Thiên Long và công chi?u l?i trên kênh Youtube Chùa Thiên Long

Nh?m ghi nh?n công ??c c?a các Ph?t t?, t?i bu?i l?, ??i ??c Tr? trì ?ã trao t?ng b?ng ghi nh?n công ??c cho các nhóm Ph?t t?, các nhóm thi?n nguy?n ghi ?ã phát tâm cúng d??ng, tr? duyên cho các ch??ng trình Ph?t s? t?i B?n t? trong su?t m?t n?m qua.