Ban Tr? s? Ph?t giáo t?nh ??nh l? ??c Tr??ng lão Hòa th??ng Thích Qu?ng Hi?n trình m?t s? Ph?t s? quan tr?ng

Sáng ngày 21-5-2023, Ban Tr? s? GHPGVN t?nh Bà R?a – V?ng Tàu do Hòa th??ng Thích Hu? Trí, Phó Ch? t?ch H?TS, Tr??ng Ban Tr? s? GHPGVN t?nh làm tr??ng ?oàn ?ã ??n t? ?ình ??i Tòng Lâm ??nh l?, v?n an s?c kh?e ??c Tr??ng lão Hòa th??ng Thích Qu?ng Hi?n, Thành viên Th??ng tr?c H?i ??ng Ch?ng Minh GHPGVN, Ch?ng minh Ban Tr? s? GHPGVN t?nh Bà R?a – V?ng Tàu, vi?n ch? t? ?ình ??i Tòng Lâm.

Tham gia ?oàn có TT. Thích Nhu?n Ngh?a, UV H?TS, Phó tr??ng ban Th??ng tr?c BTS PG t?nh; HT. Thích giác Thông, TT. Thích Nhu?n Trí, TT Thích Minh H?nh, TT. Thích Nguyên Thái ??ng Phó BTS PG t?nh; ch? Tôn ??c Th??ng tr?c BTS PG t?nh.

Sau khi ??nh l? và v?n an s?c kh?e ??c Tr??ng lão Hoà th??ng Thích Qu?ng Hi?n, Hòa th??ng Thích Hu? Trí thay m?t Th??ng tr?c BTS PG t?nh trình th?nh ??c Tr??ng lão Hòa Th??ng Thích Qu?ng Hi?n, Thành viên Th??ng tr?c H?i ??ng Ch?ng Minh GHPGVN, Ch?ng minh Ban Tr? s? GHGPVN t?nh Bà R?a – V?ng Tàu, vi?n ch? ??i Tòng Lâm ch?ng minh m?t s? Ph?t s? quan tr?ng c?a BTS PG t?nh nh? ??i l? Ph?t ??n, t? ch?c An c? ki?t h? cho T?ng Ni toàn t?nh, ??i Gi?i ?àn tôn hi?u Minh Nguy?t s? t? ch?c t?i t? ?ình ??i Tòng Lâm vào tháng 9 ho?c tháng 10 âm l?ch…

?áp l?i, ??c Tr??ng lão Hòa th??ng Thích Qu?ng Hi?n r?t hoan h?, s? t?o m?i ?i?u ki?n t?t nh?t ?? ??i Gi?i ?àn ???c thành t?u m? mãn, ??ng th?i có l?i chúc s?c kh?e Hòa th??ng Thích Hu? Trí cùng ch? Tôn ??c BTS PG t?nh giúp Ph?t giáo t?nh nhà ngày thêm ?n ??nh, phát tri?n, T?ng Ni ngày càng hòa h?p, thanh t?nh.