Thơ tặng người: Trăng tháng 7

Tháng bảy Trung nguyên trăng đã tàn
Còn hoài tiếng vọng hội Vu Lan
Nhìn lên di ảnh lòng tha thiết
Cuối xuống bàn thờ mắt lệ tràn
Cha mẹ cả đời tần tảo khổ
Cháu con nhờ mãi lộc bình an
Có nhiêu công đức xin hồi hướng
Phụ mẫu Tây phương cảnh nhẹ nhàng.
P/s: Xin tặng người!
Ảnh: internet