Thăm bảo tháp kỷ niệm Đức Phật chia tay người Licchavi

Trước khi đến chùa Niết bàn, đoàn viếng thăm bảo tháp kỷ niệm nơi đức Phật từ giã dân chúng Licchavi để hướng về câu thi na, nơi Ngài đã tuyên bố 3 tháng nữa nhập Niết bàn.