Lưu ảnh: Khóa trì chú Đại Bi kỳ cuối 23/11/năm Canh Tý – 2020

Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và mọi người trên sân khấuHình ảnh có thể có: 1 người, đang khiêu vũ, đang đứng và trên sân khấuHình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng

Hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi

Hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và ngoài trời

Hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi

Hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi

Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người trên sân khấu và mọi người đang ngồi

Hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi

Hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Trần Thị Thùy Hương, mọi người đang ngồi

Hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và trong nhà

Hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi

Hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi

Hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi, mọi người trên sân khấu và trong nhà

Hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi

Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

 

Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứngHình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, đang khiêu vũ và trên sân khấu

Hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng

Hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Trần Thị Thùy Hương và Mai Luu, mọi người đang đứng

Hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng

Hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng

Hình ảnh có thể có: 27 người, bao gồm Ngọc Ánh, Mia Au, Hạnh Trần, Lan Nguyen, Lệ Liễn, Thị Hương, Trần Thị Thùy Hương và Mai Luu, văn bản cho biết 'NAM MÔ DAI TU DAI BI QUAN THE ÂM BO TÁT CHUA THIEN LONG Vui Hai'Hình ảnh có thể có: 7 người, bao gồm Lệ Liễn và Diệu Thiện, mọi người đang đứng, văn bản cho biết 'AM MÔ DAI TU DAI BI QUAN THE ÂM BÔ TÁT CHUA THIEN LONG Vui Hai'Hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Ngọc Ánh, mọi người đang đứngHình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang ăn và món ănHình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm Trần Thị Thùy Hương, mọi người đang ngồiHình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và trong nhàHình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm My Loan Ly, mọi người đang ngồi, mọi người đang ăn và món ănHình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồiHình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồiHình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi và món ănHình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Trần Thị Thùy Hương, mọi người đang ngồiHình ảnh có thể có: 7 người, bao gồm Ngọc Ánh, mọi người đang ngồi, mọi người đang ăn và món ăn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *