Clip: Các Phật tử cúng dường chư Tăng Ni tại núi Dinh – núi Thị Vãi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *