TR?C TI?P: L? Khai kinh V?n Ph?t khoá X – mùa An c? n?m Quý Mão 2023

Ti?p n?i các ch??ng trình ho?t ??ng online th??ng niên, sáng ngày 17 tháng 4 n?m Qúy Mão (4-6-2023), ??i ??c Tr? trì chùa Thiên Long thi?t l? khai kinh V?n Ph?t khóa 10, b?t ??u khóa l? Ph?t h?ng ngày mùa An c? ki?t h?.  M?i ngày l?y 2 th?i, m?i th?i l?y 100 danh hi?u Ph?t vào lúc 8 gi? sáng và lúc 14 chi?u. Ch??ng trình ???c phát tr?c ti?p trên kênh Facebook Chùa Thiên Long và phát l?i trên kênh Youtube Chùa Thiên Long nh?m gieo duyên các Ph?t t? trên m?ng Interet cùng phát tâm l? Ph?t.

L?U CÁC VIDEO L?Y V?N PH?T KHÓA X – MÙA AN C? N?M 2023

L? HOÀN KINH V?N PH?T – K?T THÚC KHÓA IX – 2023