Thông báo: L? Khai kinh Vu Lan – Báo Hi?u n?m 2022

Theo thông l? h?ng n?m, nh?m nh?c nh? nh?ng ng??i con Ph?t nh? t??ng và báo ??n ân ??c c?a cha m?, ông bà t? tiên; c?u siêu C?u huy?n th?t t?, c?u siêu ch? tiên linh quá vãng và âm linh cô h?n vào ngày mùng 1 tháng 7 Âm l?ch, chùa Thiên Long s? khai kinh Vu Lan – Báo Hi?u.

L? khai kinh s? di?n ra vào 18 gi? 15 phút vào ngày mùng 1 tháng 7 n?m Nhâm D?n (12/8/2022) và ???c phát tr?c ti?p h?ng ngày cho ??n cu?i tháng 7 âm l?ch trên trang Facebook Chùa Thiên Long

Kính thông báo ??n các Ph?t t?, nh?ng ng??i con hi?u th?o s?p x?p th?i gian vào lúc 18 gi? 15 tham gia t?ng kinh tr?c ti?p t?i chùa ho?c tham gia tr?c tuy?n trên trang Facebook Chùa Thiên Long  góp ph?n công ??c cùng c?u nguy?n Âm siêu – D??ng th?i!

Thông báo: L? khai kinh Vu Lan – Báo Hi?u n?m Tân S?u – 2021