Thông báo: L? Hoàn kinh V?n Ph?t mùa xuân n?m Nhâm D?n – 2022

Th?i gian nh? bóng câu qua c?a s?, m?i ?ó khóa L? l?y V?n Ph?t mùa xuân n?m Nhâm D?n phát tr?c ti?p trên kênh Facebook Chùa Thiên Long s?p ??n h?i k?t thúc. Chùa Thiên Long s? t? ch?c l? Hoàn kinh V?n Ph?t vào ngày mùng 27 tháng 3 n?m Nhâm D?n nh?m ngày 27/4/2022. Nguy?n có ai th?y nghe, ??u phát tâm B? ??, h?t m?t báo thân này, ??ng sanh vào T?nh ??!

L? Hoàn kinh V?n Ph?t s? phát tr?c ti?p trên kênh Facebook Chùa Thiên Long:

NAM MÔ A DI ?À PH?T!

Thông báo: L? Hoàn kinh V?n Ph?t mùa xuân Tân S?u – 2021 và K? nguy?n Online