Thông báo: Khóa trì chú ??i Bi online ngày 24 tháng 4 n?m Nhâm D?n 2022

Thông báo V/v g?i tác ph?m tr?ng bày ?nh Th?i s?, Ngh? thu?t Ph?t GiáoTheo th?i khóa ??nh k? m?i tháng m?t ngày trì t?ng chú ??i Bi, c?ng là mùa An c? ki?t h? c?a ch? T?ng, ??o tràng ??i Bi s? t? ch?c khóa trì  t?ng 108 bi?n vào ngày 24 tháng 4 n?m Nhâm D?n, nh?m ngày 24/05/2022. Th?i khóa s? phát tr?c ti?p gieo duyên trên Facebook Chùa Thiên Long 

  • 09: 00 Khai khóa l?, trì chú ??i Bi
  • 10: 30  Cúng ng?, ti?p t?c trì chú ??i Bi
  • 12: 00  H?i h??ng, ph?c nguy?n
  • 12: 30  ??i chúng th? trai

Kính m?i quý Ph?t t? có nhân duyên v?i th?n chú ??i Bi s?p x?p th?i gian gia trì online cùng ??o tràng trên trang Facebbook Chùa Thiên Long ?? cùng ???c l?i l?c.

NAM MÔ ??I BI H?I TH??NG PH?T B? TÁT!