Lưu video các thời niệm Phật online mùa An cư năm Tân Sửu – 2021

Niệm Phật công đức vô biên

Niệm Phật thanh tịnh an nhiên cõi lòng

Niệm thân, miệng, ý song song

Tây Phương lạc cảnh thong dong hiện tiền

Chương trình phát trực tiếp khóa niệm Phật online vào lúc 9 giờ tối hằng ngày mừa An cư:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *