L?u ?nh: Bánh mì lagu chay mi?n phí K9 – sáng Mùng 1 – 6 – Quý Mão 2023

Sáng ngày Mùng 1 tháng 6 n?m Qúy Mão, ??o tràng Ph?t t? Thiên Long g?i t?ng h?n 300 ph?n bánh mì lagu chay mi?n phí nh?m gieo duyên ?n chay ngày ??u tháng  v?i bà con Ph?t t? t?i ??a ph??ng. Thay m?t chùa Thiên Long c?m ni?m công ??c PT Di?u Thái và các Ph?t t? ??o tràng chùa Thiên Long, k? công ng??i c?a góp ph?n cho Ch??ng trình C?m Chay Mi?n Phí sáng nay ???c hoàn thành. Chúc các v? và gia ?ình luôn an l?c và thành t?u các h?nh lành!

L?u ?nh: H? ti?u xàochay mi?n phí K8 – Sáng R?m tháng 5 Quý Mão 2023