Lưa ảnh: Khóa trì chú Đại Bi ngày 10/10/2020 – 24/8/Canh Tý